La prima medaja d’or

La prima medaja d’or

A smeava ch’a sarìa stai na giurnà ’me i àltar cula ch’l’eva dré nass là, ’pena fora da Nuara, a la Bicoca. Al dì, int la val dl’Arbogna, al cuminciava cun cula nebietina fina fina da fin invèrnu. A ses e ’n quart al Sùl al purtava al ciar; dasi dasi a sgutava da cul’aqua ch’a sa ’ncrignava denta i pagn e pö ja trapassava e l’andava giò ’nt i oss, ch’at vigniva voja da turnà là, ’nt al to lición. Nivli da brüma i quarciàvan la valèta da cul pissargin. Int la campagna a gh’eva giamò di suldà, rivà tüti cun di muviment fai da scundón e andani prüdenti. Ognidün l’eva drera a pià pusissión. D’una part i Piemuntes e dl’altra i Plǜfar. L’eva un Vènar da Mars, l’ann al Quarantanöv dal Milavotcent.
Int una cassina, là in mès, i évan già tüti disvigià: na vintena da parsuni fra vegg, grand, fiöi e nargin, fitàvul, s-ciavandé, famèj, giardiné e na quai dona cunt in brascia un fiulin. Int la cüsina in cumün a gh’eva cald parchè i évan già viscà al camin ch’al s-ciupetava cunt un fögh viv e ’n muntón da brasca. I cuminciàvan a fà culassión cunt al lacc fai buì ’pena mungiǜ: i puciàvan un mursé da pan o un toch da pulenta e da già girava anca un quai carafin da vin.
Int la stala a gh’eva nassǜ ninsün bucin e i bès-ci regulà i évan tranquili e prunti a cumincià la giurnà.
Al Togn Rundunot al senta che fora a gh’è un quaicus ch’al quadra mia. I can i hin rabient e siguìtan a bajà. I van ’vanti e ’ndrera e visin al purtón, ancura ciavà sǜ, i sguìgnan e i sgarfìgnan al legn, da già ch’i nàsan na spüssa növa, furèsta. Ansèma al püssè vegg dla cassina Galvagna, al Togn al và fora int la curt, e al cerca da fà stà citu i can. Anca lü l’è mia tranquil, al senta cul’aqua insì maledücà, ’s la s-cinca via da ’doss, al pia an man l’ala dal capèl, ’s al cava e pö la sarcola cunt di culpèt cuntra al brasc par scargà tüta l’ümidità e al so narvus. I gal i càntan malvulentera.
Al temp al passava mai, a gh’era i rumur di carèt di rifurniment e di münissión, al ciadèl di socli di cavaj, na quai vus int una parlada strana… n’imbalurdiment! Rodi da car e da canón mis-cià. Cun vèrt al purtón as videva ben tüta cula cunfüsión: òman an blö e àltar an bianch cun banderi sürbienti cul’aqua ch’la siguitava a gnì giò.
La matina l’eva lunga e sévan già rivà ai vǜndas uri. A smeava che ninsün a vureva sparà la prima s-ciupetà. Pö da culp un a-squarsc, ch’al rivava da visin Vlengh o dla Bicoca, l’è dài al segnal dl’inissi dla bataja, ch’l’è barlucà fin denta a la cità, ’nt al Dom, indua s’hévan truvà a pregà cüj cristian ch’a ga stava a cör la libartà dl’Italia e dla Munarchìa.
Tüti cüj cuscrit, al batésim dal fögh, gnǜ da tüti i part dal Stival par un sul ideal, i mustràvan al stòmigh a i òman dal Radetsky, cun mia ad pagüra e l’incuscensa ch’l’è propi di giùvin.
Al füm di canón as mès-cia a cul dla nèbia e dla piova, al fà cundensa e al tengia i faci di canuné faséndaj gnì di mascri a la rococò, ma lur sensa dà segn da fadiga i spàran burdà in cuntinuassión.
Sül purtón dla Galvagna al Togn, da scundón e riparà dré ’l cantón, agh dà n’ügiada. Al stà ben ’tent, ma al rumur l’è ’ncura luntan; as capissa mia ben, par lü l’è visin a la Bujota. Al veda al muviment fàss püssè spèss e al s-ciara in luntanansa ch’i hin drera rivà di suldà ch’i cùran ’mè di levri. I hin vestì da bianch e gh’han i füsil, e ’l Togn al capissa ch’l’è mej ciüsürass in cà insèma a i àltar dla cassina. Cüj smagi da culur, che da luntan i sméjan furmighi, sa stàcan dal gris verd dla campagna e is mòvan cume spustà da un gran vent, i van e i végnan, sǜ e giò, par i camp e drera i scès, riparà di rivi e di piantón.
Al Rundunot al và in cà: l’è temp da ciüsürà l’üss, mètagh la spranga e pö jütà dal Giuvan a mètagh cuntra anca al tavlón, in pé, par riparà di culp da füsil o da muschèt che un quai bastardón l’avria sparà magari sul par spaventaj.
Un quai fiulin al piangeva, ma anca un para da doni i scargàvan insì al narvus e la tensión: cunt al did dricc sü la buca, al Togn agh ùrdina a tüti da stà citu parchè as cumencia a sintì un bacan da pass e da gent ch’l’è drera a pià pusissión dent al curtil. As sentiva anca i rimbumb da cüj ch’i évan drera andà a l’ǜltim pian a cercass un post riparà. As sentiva mia sparà. Al cör al bateva insì fort a tüti cüj vilan, ch’a gh’eva un rimbumb, denta la stansa, ch’al faseva püssè pagüra da cul ch’a gh’eva fora, e al temp al passava mai. Fiulin e doni i évan drera a pregà, dasi, dasi cume cüj in cità.
Al Rè ansèma ai so cunsiglier l’eva a la Bicoca, int la cassina sül stradón, a cuntrulà cume l’eva la sitüassión. A gh’eva già stai i prim mort e farì e i gnévan purtà in cità, ma, man man ch’al passava al temp, a l’Albèrgu dla Posta agh na stava propi pü, e ’lura i hin cumincià a mètaj setà e slungà par tèra, süj marciapé di strai e suta i pòrtigh, visin ai parzuné ch’i évan stai ciapà.
Intracula, a la cassina Galvagna, i bianch s’incòrgian ch’l’è drera rivà al Tèrs Regiment Piemunt dla fanterìa, cunt a la tèsta al so Cumandant, al General Giüsèp Passalacqua da Villalvernia, i sa strimìssan e igh brǜsan al pajón, ma mia tüti i fan in temp e un quaivün sa ’mbusca sü la lobia o int al pajè suta i cass.
Denta al stansón as respirava madumà pagüra, da cula spèssa e gelà ’me ’n biss. Al Togn a s’alsa, al düèrda i scür dla finèstra e sbarlögia fora da drera i gelusii. L’è insì ch’al veda rivà al General int la so divisa, lüstra da pumèl e cunt al capèl piümà: un òman curagius ch’agh vusa ai so suldà da bütass in mès al mügg, e Viva l’Italia!, Viva al Rè! Al bacan al crèssa, i vus di farì i squàrscian al cör da cüj lì visin, piàngian i doni e anca i fiulin, i òman i hin cume paralisà. Al Rundunot gh’ha i öcc fiss sül General. As senta un culp, dal rumur as capissa ch’l’è stai sparà lì visin e ch’l’è partì da int l’aria dla cassina, d’un finestrin dzura al purtón.
N’àtim dopu al cumandant l’è lì, imbursà par tèra, bürlà giò dal so caval. Al sangh ch’al cumencia a gnì fora dal bögg, che na palòtula gh’ha fai int la tèsta, al bagna èrba e tèra ch’i ciǜcian gurdi cul lìquid d’un grand om. Forsi un dì, lì, a nassarà un ideal da vitoria.
Gh’eva mia mǜsica innai a la cassina Galvagna, madumà suldà, sutuficial e ajütant ch’i cercàvan da fà un quaicus: a mureva un gran suldà, gnanca cinquantacinch ani, un curagius, un esempi par tüti, un grand om, un Piemuntes e un Italian.
L’aria s’heva fai püssè frègia e malincònica ma piena da voja da riscat. Al riscat dal cinquantanöv al deva ringrassià anca sti òman-chì.
L’è quasi dü bot e la nutissia la vegna al ciar cume un pügn ant al buchèt dal stòmigh cunt al Rè Carlu Albertu ch’as süga na làgrima.
Da cul mument as poda dì che i robi i hin andai sémpar pegg par finì la sera cunt l’armistissi e la dicisión dl’abdicassión e dl’esili dal Rè.
Incö sü la tumba dal General Giüsèp Passalacqua, a Villalvernia, a và ’ncura dla gent a réndagh i unur e dì un’urassión a l’òman ch’l’è stai la prima medaja d’or dal Risurgiment, grand esempi da curagg, giüstissia e lealtà…
E, lì, a manca mai un fiur frèsch.

Angelo Ettore Colombo, 2010

La prima medaglia d’oro

Sembrava che sarebbe stata una giornata come le altre quella che stava nascendo là, appena fuori Novara, alla Bicocca. Il giorno, nella valle dell’Arbogna, cominciava con quella nebbietta fine, fine che arriva al termine dell’inverno. Alle sei e un quarto il Sole portava la luce, adagio, adagio gocciolava di quell’acqua che s’infilava dentro i vestiti per poi trapassarli e andava giù nelle ossa, che ti veniva voglia di tornare là, nel tuo lettone. Nuvole di bruma coprivano la valletta di quel piccolo fiumiciattolo. Nella campagna c’erano già dei soldati, arrivati tutti muovendosi di nascosto e con passo prudente. Ognuno stava prendendo posizione. Da una parte i Piemontesi e dall’altra gli Austriaci. Era un Venerdì di Marzo, l’anno il Quarantanove del Milleottocento.
In una cascina, la in mezzo, erano già tutti svegli: una ventina di persone fra vecchi, grandi, ragazzi, bambini, fittavoli, uomini di fatica, famigli, giardinieri e qualche donna con in braccio un bambino. Nella cucina in comune faceva caldo perché avevano già acceso il camino che schioppettata con fuoco vivo ed un mucchio di tizzoni ardenti. Cominciavano a fare colazione con il latte fatto bollire appena munto: intingevano un pezzo di pane duro o di polenta e di già girava anche qualche paraffina di vino.
Nella stalla non erano nati vitellini e gli animali regolati erano tranquilli e pronti a cominciare la loro giornata.
Antonio Rondonotti capisce che fuori c’è qualche cosa che non quadra. I cani sono arrabbiati e continuano ad abbaiare. Vanno avanti e indietro e vicino al portone, ancora chiuso, guaiscono e graffiano il legno, di già che annusano una puzza nuova, forestiera. Insieme al più vecchio della cascina Galvagna, Antonio va fuori nel cortile, e cerca di azzittire i cani. Anche lui non è tranquillo, sente quell’acqua, così maleducata, se la caccia via d’indosso, prende il cappello per la tesa, se lo leva e poi lo scuote con dei colpetti contro il braccio per scaricare tutta l’umidità e il suo nervoso.
I galli cantano malvolentieri.
Il tempo non passava mai, c’erano i rumori dei carretti dei rifornimenti e delle munizioni, lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli, qualche voce in una lingua strana…..uno stordimento! Ruote di carri e di cannoni mescolate, Con aperto il portone si vedeva bene tutta quella confusione: uomini in blu ed altri in bianco con bandiere che assorbivano quell’acqua che continuava a scendere.
La mattina era lunga ed eravamo già arrivati alle undici. Sembrava che nessuno volesse sparare la prima schioppettata. Poi di colpo uno squarcio, che arrivava da vicino ad Olengo o dalla Bicocca, ha dato il segnale dell’inizio della battaglia, che è arrivato fin dentro alla città, nel Duomo, dove si erano trovati a pregare quei cristiani a cui stava a cuore la libertà d’Italia e della Monarchia.
Tutti quei coscritti, al battesimo del fuoco, venuti da tutte le parti dello Stivale per un solo ideale, mostravano il petto agli uomini del Radetsky, senza paura e con l’incoscienza che è propria dei giovani.
Il fumo dei cannoni si mescola a quello della nebbia e della pioggia, fa condensa e tinge le facce dei cannonieri facendole diventare maschere alla rococò, ma loro senza dare segno di fatica continuano a sparare bordate in continuazione.
Sul portone della Galvagna, Antonio, di nascosto e riparato in un angolo, gli da un’occhiata. Sta bene attento, ma il rumore è ancora lontano; non si capisce bene, per lui è vicino alla cascina Buiotta. Vede il movimento farsi più frequente e vede in lontananza che stanno arrivando dei soldati che corrono come lepri. Sono vestiti di bianco e hanno i fucili, e Antonio capisce che è meglio chiudersi in casa insieme agli altri della cascina. Quelle macchie di colore, che da lontano assomigliano a formiche, si staccano dal grigio verde delle campagna e si muovono come spostate da un gran vento, vanno e vengono, su e giù, attraverso i campi e dietro le siepi, riparate dalle rive e dalle grosse piante.
Il Rondonotti va in casa; è tempo di chiudere bene l’uscio, mettergli la spranga e poi aiutato da Giovanni a mettergli contro anche il tavolone, in piedi, come maggior riparo da colpi di fucile o di moschetto che qualche infame avrebbe sparato contro magari solo per spaventarli.
Qualche bimbo piangeva, ma anche un paio di donne scaricavano così il nervoso e la tensione: con il dito dritto sulla bocca, Antonio ordina a tutti di star zitti perché si comincia a sentire un baccano provocato da passi e da soldati che stava prendendo posizione dentro il cortile. Si sentiva anche il rimbombo dei passi di coloro che stavano occupando l’ultimo piano cercando un nascondiglio riparato. Non si sentiva sparare. Il cuore batteva così forte a tutti quei contadini, che si sentiva un rimbombo, dentro la stanza, che faceva più paura di quel che c’era fuori, ed il tempo non passava mai. Bambini e donne stavano pregando, in silenzio, come quelli in città.
Il Re insieme ai suoi consiglieri era alla Bicocca nella cascina sulla strada principale, a controllare come evolveva la situazione. C’erano già stati i primi morti e feriti e venivano trasportati in città, ma , man mano che passava il tempo, all’Albergo della Posta non ce ne stavano proprio più e allora hanno cominciato a metterli seduti e allungati per terra, sui marciapiedi delle strade sotto i portici, vicino ai prigionieri che avevano catturato.
Nel frattempo alla cascina Galvagna, i bianchi si accorgono che sta arrivando il Terzo Reggimento Piemonte di Fanteria, con alla testa il suo Comandante, il Generale Giuseppe Passalacqua di Villalvernia, si spaventano e fuggono, ma non tutti fanno in tempo e qualcuno s’imbosca sulla lobbia o nei pagliai sotto i casseri.
Dentro allo stanzone si respirava soltanto paura, di quella spessa e fredda come un serpe. Antonio si alza, apre gli scuri della finestra e curiosa fuori da dietro le gelosie. E’ così che vede arrivare il Generale nella sua divisa, lucida di pomelli e con il cappello piumato: un uomo coraggioso che incita i suoi soldati di buttarsi nel mucchio, e Viva L’Italia! Viva il Re! Il baccano cresce, le voci dei feriti squarciano i cuori di coloro che son li vicino, piangono le donne e anche i bambini, gli uomini son come paralizzati. Il Rondonotti ha gli occhi fissi sul Generale. Si sente un colpo, dal rumore si capisce che è stato sparato li vicino e che è partito dall’alto della cascina, da un finestrino sopra il portone.
Un attimo dopo il comandante è li, steso a terra, caduto dal suo cavallo. Il sangue inizia ad uscire dal buco, che una pallottola gli ha fatto nella testa, bagna l’erba e la terra che succhiano golosi quel liquido d’un grande uomo. Forse un giorno, lì, nascerà un ideale di vittoria.
Non c’era musica davanti alla cascina Galvagna, solo soldati, sottufficiali e aiutanti che cercavano di dare aiuto: moriva un grande soldato, di neanche cinquantacinque anni, un coraggioso, un esempio per tutti, un grande uomo, un Piemontese e un Italiano.
L’aria si era fatta più fredda e malinconica ma colma di voglia di riscatto. Quello del cinquantanove dovrà ringraziare anche questi uomini.
Sono quasi le due pomeridiane e la notizia arriva come un pugno nello stomaco con il Re Carlo Alberto che si asciuga una lacrima. Da quel momento si può dire che la situazione è precipitata ed è andata sempre peggio per finire alla sera con l’Armistizio e la decisione dell’Abdicazione e dell’Esilio del Re.
Oggi sulla tomba del Generale Giuseppe Passalacqua di Villalvernia, va ancora della gente a rendergli gli onori e dire una preghiera a l’uomo che è stata la prima medaglia d’oro del Risorgimento, grande esempio di coraggio, giustizia e lealtà…
E, lì, non manca mai un fiore fresco.
 
 
La prima medaja d’òr (in lingua piemontese)

A smeava ch’a sarìa stai na giornà ’me j’àltar cola ch’l’eva dré nass là, ’pena fòra dë Noara, a la Bicòca. Ël di, int la val dl’Arbògna, al cominciava con cola nebietina fina fina da fin invèrno. A ses e ’n quart ël Sól al portava ël ciar; dasi dasi a sgotava dë col’aqua ch’a së ’ncrignava denta ij pagn e peu jë trapassava e l’andava giò ’nt ij òss, ch’at vigniva vòja dë tornà là, ’nt ël tò liciôn. Nivli dë bruma i quarciàvan la valèta dë col pissargin. Int la campagna a gh’eva giamò dij soldà, rivà tuti con dij moviment fai dë scondôn e andani prudenti. Ògnidun l’eva drera a pià posissiôn. D’ona part ij Piemontes e dl’altra ij Plùfar. L’eva on Vènar dë Mars, l’ann ël Quarantaneuv dël Milavòtcent.
Int ona cassina, là in mès, i évan già tuti disvigià: na vintena dë parsoni fra vegg, grand, fieui e nargin, fitàvol, s-ciavandé, famèj, giardiné e na quai dòna cont in brascia on fiolin. Int la cusina in comun a gh’eva cald parchè i évan già viscà ël camin ch’al s-ciopetava cont on feugh viv e ’n montôn dë brasca. I cominciàvan a fà colassiôn cont ël lacc fai boì ’pena mongiù: i pociàvan on morsé dë pan o on tòch dë polenta e dë già girava anca on quai carafin dë vin.
Int la stala a gh’eva nassù ninsun bocin e ij bès-ci regolà i évan tranquili e pronti a comincià la giornà.
Ël Tògn Rondonòt al senta che fòra a gh’è on quaicos ch’al quadra mia. Ij can i hin rabient e siguìtan a bajà. I van ’vanti e ’ndrera e visin al portôn, ancora ciavà sù, i sguìgnan e i sgarfìgnan ël legn, dë già ch’i nàsan na spussa neuva, forèsta. Ansèma al pussè vegg dla cassina Galvagna, ël Tògn al va fòra int la cort, e al cerca dë fà stà cito ij can. Anca lu l’è mia tranquil, al senta col’aqua insì maleducà, ’s la s-cinca via da ’dòss, al pia an man l’ala dël capèl, ’s al cava e peu la sarcòla cont dij colpèt contra ël brasc për scargà tuta l’umidità e ël sò narvos. Ij gal i càntan malvolentera.
Ël temp al passava mai, a gh’era ij romor dij carèt dij riforniment e dij munissiôn, ël ciadèl dij sòcli dij cavaj, na quai vos int ona parlada strana… n’imbalordiment! Ròdi dë car e dë canôn mis-cià. Con vèrt ël portôn as videva ben tuta cola confusiôn: òman an bleu e àltar an bianch con banderi surbienti col’aqua ch’la siguitava a gnì giò.
La matina l’eva longa e sévan già rivà ai vùndas ori. A smeava che ninsun a voreva sparà la prima s-ciopetà. Peu dë colp on ësquarsc, ch’al rivava da visin Vlengh o d’la Bicòca, l’è dài ël segnal dl’inissi dla bataja, ch’l’è barlocà fin denta a la cità, ’nt ël Dòm, indoa s’hévan trovà a pregà cuj cristian ch’a ghë stava a cheur la libartà dl’Italia e dla Monarchìa.
Tuti cuj coscrit, al batésim dël feugh, gnù da tuti ij part dël Stival për on sol ideal, i mostràvan ël stòmigh a j’òman dël Radetsky, con mia ëd pagura e l’incoscensa ch’l’è pròpi dij gióvin.
Ël fum dij canôn as mès-cia a col dla nèbia e dla piòva, al fà condensa e al tengia ij faci dij canoné faséndaj gnì dij mascri a la rococò, ma lor sensa dà segn dë fadiga i spàran bordà in continoassiôn.
Sul portôn dla Galvagna ël Tògn, dë scondôn e riparà dré ’l cantôn, agh dà n’ugiada. Al stà ben ’tent, ma ël romor l’è ’ncora lontan; as capissa mia ben, për lu l’è visin a la Bojòta. Al veda ël moviment fàss pussè spèss e al s-ciara in lontanansa ch’i hin drera rivà dij soldà ch’i córan ’mè dij levri. I hin vestì dë bianch e gh’han ij fusil, e ’l Tògn al capissa ch’l’è mej ciusurass in cà insèma a j’àltar dla cassina. Cuj smagi dë color, che da lontan i sméjan formighi, së stàcan dal gris verd dla campagna e is mòvan come spostà da on gran vent, i van e i végnan, sù e giò, për ij camp e drera ij scès, riparà d’ij rivi e d’ij piantôn.
Ël Rondonòt al va in cà: l’è temp dë ciusurà l’uss, mètagh la spranga e peu jutà dal Giovan a mètagh contra anca ël tavlôn, in pé, për riparà d’ij colp dë fusil o dë moschèt che on quai bastardôn l’avria sparà magari sol për spaventaj.
On quai fiolin al piangeva, ma anca on para dë dòni i scargàvan insì ël narvos e la tensiôn: cont ël did dricc su la boca, ël Tògn agh órdina a tuti dë stà cito parchè as comencia a sintì on bacan dë pass e dë gent ch’l’è drera a pià posissiôn dent int ël cortil. As sentiva anca ij rimbomb dë cuj ch’i évan drera andà a l’ùltim pian a cercass on pòst riparà. As sentiva mia sparà. Ël cheur al bateva insì fòrt a tuti cuj vilan, ch’a gh’eva on rimbomb, denta la stansa, ch’al faseva pussè pagura dë col ch’a gh’eva fòra, e ël temp al passava mai. Fiolin e dòni i évan drera a pregà, dasi, dasi come cuj in cità.
Ël Rè ansèma ai sò consiglier l’eva a la Bicòca, int la cassina sul stradôn, a controlà come l’eva la situassiôn. A gh’eva già stai ij prim mòrt e farì e i gnévan portà in cità, ma, man man ch’al passava ël temp, a l’Albèrgo dla Pòsta agh në stava pròpi pu, e ’lora i hin comincià a mètaj setà e slongà për tèra, suj marciapé dij strai e sota ij pòrtigh, visin ai parzoné ch’i évan stai ciapà.
Intracola, a la cassina Galvagna, ij bianch s’incòrgian ch’l’è drera rivà ël Tèrs Regiment Piemont dla fanterìa, cont a la tèsta ël sò Comandant, ël General Giusèp Passalacqua da Villalvernia, i së strimìssan e igh brùsan ël pajôn, ma mia tuti i fan in temp e on quaivun së ’mbosca su la lòbia o int ël pajè sota ij cass.
Denta ël stansôn as respirava madomà pagura, dë cola spèssa e gelà ’me ’n biss. Ël Tògn a s’alsa, al duèrda ij scur dla finèstra e sbarleugia fòra da drera ij gelosii. L’è insì ch’al veda rivà ël General int la sò divisa, lustra dë pomèl e cont ël capèl piumà: on òman coragios ch’agh vosa ai sò soldà dë butass in mès al mugg, e Viva l’Italia!, Viva ël Rè! Ël bacan al crèssa, ij vos dij farì i squàrscian ël cheur dë cuj lì visin, piàngian ij dòni e anca ij fiolin, j’òman i hin come paralisà. Ël Rondonòt gh’ha j’eucc fiss sul General. As senta on colp, dal romor as capissa ch’l’è stai sparà lì visin e ch’l’è partì da int l’aria dla cassina, d’on finestrin dzora ël portôn.
N’àtim dòpo ël comandant l’è lì, imborsà për tèra, burlà giò dal sò caval. Ël sangh ch’al comencia a gnì fòra dal beugg, che na palòtola gh’ha fai int la tèsta, al bagna èrba e tèra ch’i ciùcian gordi col lìquid d’on grand òm. Fòrsi on di, lì, a nassarà on ideal dë vitòria.
Gh’eva mia mùsica innai a la cassina Galvagna, madomà soldà, sotoficial e ajutant ch’i cercàvan dë fà on quaicos: a moreva on gran soldà, gnanca cinquantacinch ani, on coragios, on esempi për tuti, on grand òm, on Piemontes e on Italian.
L’aria s’heva fai pussè frègia e malincònica ma piena dë vòja dë riscat. Ël riscat dël cinquantaneuv al deva ringrassià anca sti òman-chì.
L’è quasi du bòt e la notissia la vegna al ciar come on pugn ant ël bochèt dël stòmigh cont ël Rè Carlo Alberto ch’as suga na làgrima.
Da col moment as pòda dì che ij ròbi i hin andai sémpar pegg për finì la sera cont l’armistissi e la dicisiôn dl’abdicassiôn e dl’esili dël Rè.
Incheu su la tomba dël General Giusèp Passalacqua, a Villalvernia, a va ’ncora dla gent a réndagh j’onor e dì on’orassiôn a l’òman ch’l’è stai la prima medaja d’òr dël Risorgiment, grand esempi dë coragg, giustissia e lealtà…
E, lì, a manca mai on fior frèsch.

Angelò Ettòre Còlòmbò, 2010